GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE


Popularne tagi

Chmura Tagów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(DzU, nr 156, poz. 1046)


§ 21a.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na kształtowanie postaw uczniów umożliwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni (poza wyjątkami określonymi w ust. 9) podczas nauki w gimnazjum (w ciągu 3 lat)

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Metoda projektu edukacyjnego jest coraz częściej stosowana w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie projekty realizowane dotąd w szkołach odpowiadają wytycznym rozporządzenia. Zdefiniowany tam projekt jest działaniem zespołowym (nie może to być więc projekt indywidualny, który także bywa stosowany jako metoda pracy) i planowym, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje na konieczność wykorzystywania przez nauczycieli w procesie kształcenia różnorodnych metod aktywizujących, w tym metody projektu edukacyjnego. Udział w projekcie umożliwi uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. Tematyki projektów można szukać w treściach podstawy lub poza nią. Projekty mogą dotyczyć jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Bez względu na to, w której klasie uczeń zrealizuje projekt edukacyjny, informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Gmina TuliszkówSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIESZKOŁA BEZ PRZEMOCYOKE Poznańzdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS

projektowanie stron www